Algemene Spelvoorwaarden Promotionele Kansspelen "Kraak-de-kluis"

Deze Algemene Spelvoorwaarden Promotionele Kansspelen (hierna te noemen: 'algemene spelvoorwaarden') zijn van toepassing op het door Piet Klerkx B.V. (Postbus 54, 5140 AB WAALWIJK) te organiseren promotionele kansspel (hierna te noemen: 'actie':) genaamd "Kraak-de-kluis". Door deelname aan de actie "Kraak-de-kluis" gaat de deelnemer akkoord met de volgende voorwaarden.

1. Een deelnemer kan deelnemen aan de actie van 29 september tot en met 31 oktober 2014 (hierna te noemen: 'actieperiode'). Deelname is mogelijk zonder bestel- of koopverplichting.

2. Deelnemers tot 16 jaar verklaren toestemming te hebben verkregen van (een) ouder(s) voor deelname aan de actie. Piet Klerkx is te allen tijde bevoegd om een opgave van de geboortedatum van de deelnemer en/of om een kopie van een geldig legitimatiebewijs ter controle te verzoeken.

3. Deelname aan de actie "Kraak-de-kluis" vindt plaats door het binnen de actieperiode inleveren van een volledig ingevulde bon uit de woonfolder van Piet Klerkx of de actieflyer uit de winkels van Piet Klerkx. De ingevulde bon dient te worden ingeleverd in een van de zes Piet Klerkx filialen in de daarvoor bestemde kluis die in de winkels staat. De bon of flyer dient volledig te zijn ingevuld. Deelname gebeurt middels het unieke nummer dat ontstaat bij het invullen van de 4 cijfers van de postcode, de 2 letters van de postcode, het huisnummer en de eventueel toevoeging aan het huisnummer. De kluizen zijn verzegeld. Wanneer de zegel op de kluis is verbroken, zijn alle flyers en bonnen in de betreffende kluis uitgesloten van deelname.

4. Voor deelname aan de actie bedragen eventuele communicatiekosten maximaal € 0,45 per deelnemer.

5. Er zijn 10 prijzen te winnen. De uitkering van de prijs gebeurt door Piet Klerkx. De hoofdprijs bestaat uit een wooncheque van Piet Klerkx ter waarde van € 25.000,00. De 2e tot en met de 5e prijs is een accessoire-cheque van Piet Klerkx ter waarde van € 250,00. De 6e tot en met de 10e prijs is een jaarabonnement op een woontijdschrift naar keuze met een maximale waarde van € 100,00. Een prijs wordt door Piet Klerkx ter beschikking gesteld conform de staat waarin ze zich bevindt. Piet Klerkx is niet aansprakelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijzen noch voor eventuele schade bij de levering of verzending van de prijs. Een te winnen prijs is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Een prijs is evenmin inwisselbaar voor geld, goederen en/of diensten. De hoofdprijs kan wel met terugwerkende kracht worden gebruikt om aankopen die zijn gedaan bij een van de filialen van Piet Klerkx te betalen mits de factuurdatum of offertedatum maximaal 3 maanden voor de start van de actie staat op naam van de winnaar. Aankopen van huisgenoten of familieleden komen hiervoor niet in aanmerking. De hoofdprijs, zijnde de wooncheque van € 25.000,00, is geldig tot en met 31 december 2015. Na deze datum vervalt de geldigheid van de wooncheque.

6. De winnaar wordt na afloop van de actieperiode op onpartijdige wijze aangewezen door een notaris. De 1e t/m 10e prijs wordt door de notaris getrokken uit de ingeleverde bonnen en/of flyers in de kluizen.

7. Eventueel verschuldigde kansspelbelasting zal niet in rekening worden gebracht bij de deelnemer, maar door Piet Klerkx worden voldaan, mits over een gewonnen prijs kansspelbelasting dient te worden afgedragen.

8. Wanneer u deelneemt aan de actie, geeft u Piet Klerkx toestemming uw persoonsgegevens te gebruiken voor marketing en promotionele doeleinden. De winnaars zullen op verzoek van Piet Klerkx medewerking verlenen aan promotionele activiteiten met betrekking tot de actie, waaronder begrepen publiciteit ten aanzien van de prijsuitreiking via alle media, zoals radio, televisie en internet.

9. De winnaars worden uiterlijk 15 november 2014 bekend gemaakt via de website van Piet Klerkx (www.pietklerkx.nl). De winnaars krijgen vervolgens via email of telefoon bericht van de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven emailadres of telefoonnummer. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De uitreiking van de prijs vindt op een nader te bepalen datum plaats, doch uiterlijk binnen zes weken na sluiting van de actieperiode.

10. Medewerkers van Piet Klerkx zijn uitgesloten van deelname aan de actie. Deelnemers met een unieke code buiten Nederland (postcode, letters van postcode, huisnummer en/of toevoeging) zijn eveneens uitgesloten van deelname aan de actie. Piet Klerkx behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen een deelnemer uit te sluiten van deelname, in het bijzonder wanneer niet is voldaan aan de algemene spelvoorwaarden.

11. De algemene spelvoorwaarden zijn in te zien op de website van Piet Klerkx (www.pietklerkx.nl). Piet Klerkx behoudt zich het recht voor de algemene spelvoorwaarden te wijzigen. Gedurende de looptijd van de actie worden de algemene spelvoorwaarden niet ten nadele van deelnemers gewijzigd.

12. Piet Klerkx besteed de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van de actie. Desondanks is het mogelijk dat de verstrekte informatie onvolledig of onjuist is. Eventuele druk-, spel-, zet- of andere van dergelijke fouten in door Piet Klerkx openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen Piet Klerkx niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Piet Klerkx in het leven roepen.

13. Deze algemene spelvoorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014. Eventuele klachten kunt u binnen zes weken na sluiting van de actieperiode in een voldoende gefrankeerde envelop sturen naar Piet Klerkx B.V., Postbus 54, 5410 AB Waalwijk, onder vermelding van "Kraak- de-kluis" actie.

back to top
[this div will be converted to an iframe]
×
×
×